మహా రాజు భీరత్వము

అన్నిటిని చూసే నా కళ్ళకు చెడు నించి మంచి విడదీయగల విచక్షణ  ఉంది.

కనిపించే ప్రతి వారిలో మంచి ఉంది అని నమ్మే నేను, కనిపించని రాక్షసుడిని చూడగలను.

నిన్ను కానీ నిన్ను తిట్టలేను, నువ్వు కానీ నిన్ను పొగడ లేను.

కళ్ళు ఉన్న గుడ్డి లోకానికి డబ్బు చత్వారం పట్టినా.. అహంకారం మసకలు కమ్మినా,

నా చెవులకు మాత్రం నేను పడ్డ అనైతికమైన బాధ …వల్ల తుప్పు పట్టనివ్వకుండా ఇప్పటికీ ప్రతిద్వనిస్తున్నాయి.

అంతా మంచి అనను, అంతా చెడు అనను, కానీ నాకు ఎవరు చెడు చేశారో తెల్సు అంటున్నాను.

నా కళ్లని, నా చెవులని మోసం చేసిన నీ సంకేత రంగానికి నా అంత రంగాన్ని మోసం చేసే శక్తి రావలని కోరుకుంటున్నాను.

నేనుగా వచ్చి నిన్ను నిలదీయాల, నేనుగా వచ్చి నిన్ను నవ్వుల పాలు చేయాలా.

నీకుగా తెలీదా నీ జీవితం, నీకుగా నువ్వు తెల్సుకోలేవా నీ అంతరంగం

దానికి కూడా కావాలా సాంకేతిక రంగం…

తప్పు ఒప్పుకోలేని నీ రాజసమేందుకు, మరొకరి మీద నెపము నెట్టి వెన్ను చూపే భీరత్వమునకు  నువ్వు మకుటము లేని మహా రాజువి.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s