చిట్కాలు

మీ పాత వెండి సామాను వెండీ కొత్త వాటి గా  తళ తళ మెరావాలంటే ముగ్గు పొడి లో రెండు నునిచ్చి మూడు చుక్కల నీరు కలిపి పాత్రలకు పట్టించి  7 నుంచి 8 నిమిషాలు వదిలేసి తరవాత మామూలు నీటితో కడిగి చూడండి.

చిట్కా ప్రయోగించాక మీ ఫలితాలను తెలుపగలరు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s